ДО 30 ЮНИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЦИ С 5% ОТСТЪПКА

ДО 30 ЮНИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЦИ С 5% ОТСТЪПКА

С гласуване на допълнения на наредби и приемане на нови започна първото редовно заседание на Общинския съвет в Севлиево след обявяването на извънредното положение в страната на 13 март. То беше проведено съобразно всички противоепидемични изисквания.

С пълно мнозинство общинските съветници подкрепиха предложението на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов за удължаване на срока за плащане на такса за битови отпадъци с 5% отстъпка до 30 юни. По този начин се изравняват сроковете за плащане с отстъпка на данъците за 2020 г. и на таксата за битови отпадъци. Допълнението към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево влиза в сила още днес. 

Обсъдени, гласувани и приети бяха и промени в съществуващата Наредба за организацията на дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Севлиево. Предложението за тези промени идва заради необходимостта от синхронизиране на тази наредба с нормативни актове от по-висок ранг и утвърдената нова структура на общинската администрация в ресор "Хуманитарни и социални дейности".

Очакваният резултат от предложените промени е подобряване на организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди в Севлиево.

Промените са в наименованието на наредбата, където се добавя „хора с увреждания“ и членове в наредбата, с които разкриването, закриването или преместването им ще става по предложение на отдел “Здравеопазване и социалнш дейности” до кмета на Община Севлиево. Посочен е начинът за назначаване на уредниците в тези клубове и е пояснено изискването за изработване на правилник за вътрешния ред. Клубният съвет се задължава да уведомява ресорния заместник-кмет за взетите решения при провеждане на Общо събрание.

В Наредбата се добавя и нов член, от който става ясно, че в тези клубове не се разрешава извършване на търговска дейност. От събрания членски внос и дарения е възможно да се предоставят само стоки за консумация на място в съответния клуб.

Единодушно общинските съветници приеха новата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Местният парламент подкрепи и няколко допълнения на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г. като сред тях е и отдаването под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост за предоставяне на здравни услуги и учредяване безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот за осъществяване на дейността.