ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ОПОЗИЦИЯТА ПОИСКА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВОДЕН РЕЖИМ И В ГРАДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ОПОЗИЦИЯТА ПОИСКА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВОДЕН РЕЖИМ И В ГРАДА

Димитър Тонев от "Ние гражданите" предложи да се въведе режим на водата и в града, заради 6 севлиевски села

Кметът д-р Иван Иванов запозна съветниците с направеното за преодоляване на проблема с водата през последните години в община Севлиево. Съгласно одобрения в края на 2014 г. от МРРБ Окончателен Регионален Генерален план за ВиК на територията на общината (ОРГП) са заложени дългосрочни и краткосрочни мерки в процеса на решаване проблема с водоснабдяването. Този план е изготвен, съгласуван с компетентите държавни органи, одобрен от Общинския съвет на община Севлиево и одобрен от МРРБ след проведено обществено обсъждане през 2014 година.

В съответствие със Закона за водите, Община Севлиево изработинеобходимите инвестиционни проекти за реконструкция на най-приоритетните инвестиционни намерения, регламентирани в Приоритизираната краткосрочната инвестиционна програма, в т.ч.: Реконструкция на Довеждащ водопровод от ВЕЦ „Видима“ до ПСПВ – с. Стоките, с дължина 20,5 км; Реконструкция на Източен водопроводен клон от ПСПВ – с. Стоките до РВ „Буря – Добромирка“ с дължина 33,0 км, които са съгласувани и одобрени от компетентните органи и позволяват при избрани изпълнители (след проведени обществени поръчки) и осигурено финансиране, да започне незабавно работа по изпълнението им.

С цел спешно решаване на хроничните проблеми с питейно – битовото водоснабдяване на населените места в община Севлиево, които са водоснабдени от централните водоизточници в Балкана (пет открити речни водохващания на реките: Зелениковец, Росица, Багарещица и Бяла и водохващане след ВЕЦ „Видима“ в община Априлци) и в резултат от осигуреното през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. целево финансиране с публични средства (от бюджета на МРРБ, от републиканския бюджет и от бюджета на общината) беше постигнат чувствителен напредък в реализацията на най-приоритетното инвестиционно намерение („Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопровододен клон за питейна вода“), предвидено за изпълнение в Приотизираната Краткосрочна инвестиционна програма към Окончателния Регионален Генерален план в обособената територия на ВиКО в община Севлиево, в това число бе реконструиран най-проблемният участък от „Довеждащ водопровод от ВЕЦ «Видима» до ПСПВ – с. Стоките“ (по трасето на който дотогава се губеха над 75 % от постъпващите в началото му водни количества) с обща дължина 10 059,06 м' (половината от общата му дължина 20 366.40 м').

Ефектът от тази извършена подмяна и въвеждането в експлоатация на вече реконструирания участък (най-проблемният участък от трасето на съществуващия стар Довеждащ водопровод от ВЕЦ „Видима“ в община Априлци до ПСПВ – с. Стоките), се изразява в свеждането до нула на водните загуби по трасето на този водопровод. В началото му се подават (100 -110) л/сек., а в ПСПВ – с. Стоките постъпват (80-90) л/сек., като разликата (20-30) л/сек. съответства на обичайната сумарна консумация на вода в община Априлци и селата: Селище и Кръвеник на община Севлиево. След извършената реконструкция на най-проблемния участък от Довеждащия водопровод в ПСПВ – с. Стоките вече постъпват допълнителни 50-60 л/сек., които преди това се губеха по трасето от множеството скрити течове. В същото време в реконструираното трасе не е възникнала досега нито една авария. По този начин освен, че се подобрява технологичния процес на промиване в ПСПВ – с. Стоките с чиста вода, постъпваща от Довеждащия водопровод от ВЕЦ «Видима», се осигуряват в повече от преди реконструкцията му допълнителни 50-60 л/сек., с което се увеличава разполагаемото водно количество за разпределение по трасетата на двата водопровода: Западният водопроводен клон (за водоснабдяване на гр. Севлиево и селата Батошево, Шумата, Душево, Горна Росица, Сенник, Хирево, Ряховците, Корманско и Петко Славейково) и Източния водопроводен клон (за водоснабдяване на селата Кастел, Гъбене, Музга, Камещица, Драгановци, Яворец, СО «Севлиевски лозя», Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Буря, Янтра и Добромирка.

Благодарение на тези допълнителни водни количества, в град Севлиево вече няма проблем с водоснабдяването, в сравнение с минали години, когато режимът беше през няколко дни.

Към момента остава да бъдат реконструирани още „Източен водопроводен клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП I“ и „Източен водопроводен клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП II“.

Реконструкция предстои и по Източния водопроводен клон на ПСПВ “Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП I“ (с обща дължина 21 260,81 м’).

Проектното решение не предвижда изместване на съществуващото трасе, което преминава в близост до с. Стоките (ПСПВ – Стоките), с. Кастел, с. Музга, с. Гъбене, с. Драгановци, с. Яворец. Трасето на съществуващия водопровод, предвиден за реконструкция в този етап е разделено на 5 участъка, в които старите тръби ще се подменят с нови HDPE – тръби с DN/OD 500 мм. Това трасе е най-проблемното за експлоатация в условията на засушаване и намаляване дебита на откритите речни водохващания, тъй като загубите на вода (които се отчитат чрез постоянно измерване с ултразвукови разходомери, монтирани в началото и края на участъка) в него вече достигат до 84 – 86 % към 2019 г. (за да постъпят необходимите 25 л/сек. по преносния водопровод в участъка, обособен като ЕТАП 2, е необходимо да бъдат подавани от ПСПВ – с. Стоките не по-малко от 150 – 180 л/сек.). Тези загуби се дължат на изключително амортизираните и трайно компрометирани каучукови уплътнения на муфените връзки м/у отделните АЦ – тръби (на всеки 4 м) след 58 години интензивна експлоатация на този преносен водопровод, изграден и въведен в експлоатация в периода 1958 – 1962 г. с цел водоснабдяване на Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица, както и на селата от община Велико Търново, разположени в близост до трасето му до гр. Велико Търново, както и на селата от община Габрово, разположени в близост до трасето му, преминаващо в землищата на селата: Гъбене, Драгановци, Яворец и Здравковец, община Габрово; селата от община Севлиево и община Дряново, разположени в близост до трасето му, преминаващо в землищата на селата: Стоките, Батошево, Търхово, Идилево и Буря, община Габрово и селата Буря, Янтра и Гостилица от община Дряново, които към онзи момент не са имали друга алтернативна възможност за водоснабдяване. Пълната стойност на проекта е в размер на 19 581 172, 61 лв.

Община Севлиево разполага с необходимите документи, удостоверяващи търпимостта на съществуващия водопровод, който е нанесен в КВС и КККР на всяко едно от землищата, през които преминава и проектно – сметна документация (ПСД) за реконструкция на тези 5 участъка, обособени в ПСД като „Източен водопроводен клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП I“, в т.ч.: готов и съгласуван по реда на ЗУТ Инвестиционен проект, изготвен във фаза „Работен проект“. Проектното трасе на този участък попада изцяло в територията на област Габрово (в община Севлиево и община Габрово), което предполага издаването на съответното разрешение за строеж да бъде направено от Областния управител на област Габрово.

“Източен водопроводен клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП II“ е с обща дължина 13 718,44 м’. Проектното решение не предвижда изместване на съществуващото трасе, което преминава в близост до следните населени места от юг на север: с. Търхово, Ловнидол, с. Идилево. Трасето на съществуващия водопровод, предвиден за реконструкция в този етап е разделено на 3 участъка за подмяна на тръбите. Пълната строителна стойност е в размер на 6 929 312,60 лв. Община Севлиево разполага с необходимите документи, удостоверяващи търпимостта на съществуващия водопровод, който е нанесен в КВС и КККР на всяко едно от землищата, през които преминава и проектно – сметна документация (ПСД) за реконструкция на тези 5 /пет/ участъка, обособени в ПСД като „Източен водопроводен клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП I“, в т.ч.: готови и съгласуван по реда на ЗУТ инвестиционни проекти. Община Севлиево може да проведе успешно и съответните процедури по ЗОП за избор на изпълнители на обичайните дейности в инвестиционния процес и сключи с тях съответните договори (за изпълнение на СМР, за осъществяване на СН и за упражняване на АН по време на строителството) за реализацията на останалите участъци от двата преносни водопровода, като за това ще е необходимо външно финансиране в размер от 35 017 456,71 лв. с ДДС (8 506 971,50 лв. с ДДС – за подобект: Довеждащ водопровод от ВЕЦ «Видима» до ПСПВ – с. Стоките – ЕТАП II, в т.ч.:3 679 638,73 лв. с ДДС – за участък № 1; 3 458 665,09 лв. с ДДС – за участък № 2; 1 368 667,68 лв. с ДДС – за участък № 3); 19 581 172,61 лв. с ДДС – за подобект: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП I, в т.ч.: 1 502 100,00 лв. с ДДС – за участък № 1; 4 897 284,00 лв. с ДДС – за участък № 2; 3 887 648,88 лв. с ДДС – за участък № 3; 5 798 551,57 лв. с ДДС – за участък № 4; 3 495 588,16 лв. с ДДС – за участък № 5; 6 929 312,60 лв. с ДДС – за подобект: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП II, в т.ч.: 2 059 914,70 лв. с ДДС – за участък № 1; 2 574 191,83 лв. с ДДС – за участък № 2; 2 295 206,07 лв. с ДДС – за участък № 3.

Независимо от преструктурирането и разпределението на собствеността на ВиК мрежите и съоръженията между Държавата и общината, считано от 01.01.2019 година, собствеността върху двата преносни водопровода стана публична държавна, с цел осигуряване на необходимото финансиране за своевременно извършване на проектните СМР по трасетата на двата преносни водопровода, Община Севлиево продължи да информира и заявява ежегодно пред Областния управител на област Габрово и пред МРРБ и МФ потребностите от целево финансиране – чрез свои аргументирани искания. Възможностите за финансиране на реконструкцията на двата довеждащи водопровода са целеви средства от републиканския бюджет и средства от ОП "Околна среда", която ще стартира през 2021 г. Алтернативно финансиране със заем от Община Севлиево, което беше предложено, е незаконосъобразно, тъй като обектите са собственост на държавата.

След преструктуриране на Вик сектора в страната, беше създаден "Български ВиК холдинг" ЕАД, в чиито правомощия е подпомагането на ВиК - операторите, изграждането и реконструкцията на довеждаща инфраструктура (язовири и довеждащи водопроводи).

Към настоящия момент постъпващите водни количества в ПСПВ – с. Стоките вече не могат да обезпечат непрекъснатост на водоподаването по Източния водопроводен клон за водоснабдяване на селата Кастел, Гъбене, Музга, Камещица, Драгановци, Яворец, СО «Севлиевски лозя», Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Буря, Янтра и Добромирка, което налага въвеждането на режимно водоподаване по график, определен от ВиК-оператора («ВиК» ООД – гр. Габрово), съчетано с осигуряването на водоноски, където е необходимо.

Всички училища и детски градини разполагат с достатъчни на брой вместимост съдове за вода, които се използват при нужда за поддържане на хигиената в учебните и в детските заведения. Всички социални услуги разполагат с хидрофорни уредби, които обезпечават нуждите им от вода за битови нужди. За питейни нужди се доставя при необходимост минерална вода.