АКТУАЛИЗИРАХА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

АКТУАЛИЗИРАХА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

 

Общинският съвет в Севлиево гласува днес актуализация на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево 2016 – 2020 г. и прие План за развитие на социалните услуги в Община Севлиево през 2020 г. Приет беше и годишният мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево през 2019 г. и годишният план за действие на Екипа за мониторинг и оценка за 2020 г.

 

Сред приоритетни направления в одобрения план за развитие на социалните услуги през настоящата година е  дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания; превенция, ранна интервенция на уврежданията и услуги за деца и семейства в риск; развитие на човешките ресурси в сферата на социалните дейности и др. И през тази година целевите групи са (самотни) стари хора, пълнолетни лица с увреждания, възрастни хора, настанени в институции, деца със специални потребности и деца и семейства в риск.

 

Близо 2,5 млн. лв. от бюджета на Община Севлиево са планирани за разходване в сферата на социалните услуги в общината. Те са разпределени в различните социални институции, грижещи се за хората от целевите групи. Продължава и обществената трапезария „Топъл обяд“, а Агенцията за социално подпомагане отново ще предоставя възможност за личен асистент по механизма „Лична помощ“.

 

С общински бюджет и средства на потребители ще бъдат обезпечени нуждите на хосписа в град Дряново, а по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. в проекта „Равен шанс за всички“ ще се предлагат интегрирани здрави и образователни услуги за деца от 0 до 7 години и техните родители, принадлежащи към уязвимите групи.

 

И през настоящата година общински служители и персонал от социалните услуги ще участват в обучителни курсове и семинари за повишаване на квалификацията им.

 

Единодушно местният парламент прие и годишния мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево през 2019 г. и годишния план за действие на Екипа за мониторинг и оценка за 2020 г. Системата за мониторинг дава реални ползи за всички, които изпълняват Стратегията, а резултатите и оценката са в основата на поставянето на нови цели в Стратегията. От мониторинга става ясно, че и през 2019 г. продължава грижата за хората, настанени в социални институции, продължава предоставянето на услугата Домашен социален патронаж с капацитет 350 места, подпомага се функционирането на клубовете на инвалидите и пенсионерите. 54 потребители са се възползвали от услугата „Обществена трапезария“ и е повишена квалификацията на общинските служители и работници в социалната сфера.

 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево остава в сила за пета поредна година.