ПРИЕХА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В СЕВЛИЕВО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

ПРИЕХА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В СЕВЛИЕВО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Общинският съвет ежегодно гласува Общинска програма за закрила на детето, изготвена от специална комисия и съобразена с потребностите на децата и техните семейства в общината.

По време на редовното заседание на общинския съвет днес беше представена за гласуване тазгодишната програма, предварително приета на неприсъствено заседание на Комисията за детето. С пълно единодушие общинските съветници приеха представения им документ, в който ясно са описани основните принципи, както и институциите, реализиращи дейностите по програмата.

В програмата ясно са описани дейностите в насока създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование, както и дейности, насочени към подобряването на здравето на децата. Като приоритетна ос в документа е описана и защитата на децата от различните форми на злоупотреба, насилие и експлоатация, където са предвидени предоставянето на социални услуги, кампании за информираност на децата, както и редица проверки, лекции и беседи. 

Приетата програма засяга всички сфери от живота на децата, в това число е помислено и за занимания, свързани със спорта, културата и запълване на свободното време на децата.

Предвидени са и възможности за активно участие на децата във формирането на политиките по отношение на детското и младежкото развитие и защита.