ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА ДНЕС ПО 16 ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА ДНЕС ПО 16 ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Сред предложенията са актуализиране на поименния списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г., изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и предоставяне на допълнителна субсидия за финансово подпомагане на „Футболен клуб СЕВЛИЕВО”.

Съветниците ще гласуват и издаване на Запис на заповед от община Севлиево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор No В006ШЖР001-7.004-0004-С01 от 30.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух” - село Петко Славейков - база за изнесено обучение в село Душево, УПИ VII, кв.27 и база за изнесено обучение в село Градница УПИ V, кв.5, община Севлиево”, сключен между община Севлиево и ДФ „Земеделие”.

Предстои допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г. и учредяване безвъзмездно право за ползване на част от недвижим имот на Народно читалище „Развитие-1870”,
отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост и част от терен. На гласуване ще се подложат прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска част от УПИ ХУП-общ., кв.5 в село Младен; продажба на придаваемо място от улица към УПИ У-275, кв.20 в село Градище и продажба на придаваема част - общинска собственост от имот в село Горна Росица.

Открива се и процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - Язовир „ПОР ЧЕШМА” - село Градница.

Предложена е и промяна в маршрутното разписание на автобусна линия Севлиево - Енев рът, която е част от общинската транспортна схема на Община Севлиево

Ще бъдат гласувани Отчетът за изпълнение на решенията на Общински съвет от 01.01.2020 г. до 31.07.2020 г. и подробен устройствен план - парцеларен план за изменение на трасета - на горски автомобилен път - „Кладев рът” — „Осеникова поляна” от км 0+000.00 до км 5+052.51, както и автомобилен път - „Марински кладенец” - „Зеленикова поляна” от км 0+000.00 до км 6+500.00 в землището на с.Стоките.

Ще бъде гласувано и допълнение на Решение No 023 от 17.12.2019 г