ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СЕВЛИЕВО АКТУАЛИЗИРАХА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СЕВЛИЕВО АКТУАЛИЗИРАХА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Досега бизнесът е плащал по-голяма данъчна ставка в сравнене с гражданите

Промяната се налага съгласно предложение Районния прокурар Даниела Йовчева, която се аргументира с констатирана незаконосъобразност, противоречаща на ЗМДТ. Според нея не е определен в точност размерът на данъка на недвижимите имоти, като е въведена и диференциация за недвижимите имоти и на данъчно задължените лица. Със същото предложение е констатирано, че в разпоредбата са предвидени данъчни облекчения, които противоречат на чл. 61, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗМДТ.

След запознаване на текста на предложението и с текста на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево се установи, че процесната наредба е приета с Решение No 043/26.02.2008 г. на Общински съвет - Севлиево в последствие частично изменяна и допълвана през годините. В сегашната си редакция разпоредбата на чл. 15 от Наредбата гласи следното „размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.7 на хиляда за недвижимите имоти на физически лица и жилищните имоти на юридически лица и 2.2 на хиляда за нежилищни имоти на юридически лица. “

Дължимият данък от данъчно задължените лица следва да бъде в границите, посочени в чл. 22 от ЗМДТ, но да е определена една ставка.

Проектът за изменение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Севлиево (Наредбата) е разработен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок Община Севлиево е публикувала и предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Севлиево. Проектът е публикуван на сайта на Община Севлиево на 09.06.2020 г. съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В законоустановеният срок от 30 дни не са постъпили предложения и становища по проекта.