ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СЕВЛИЕВО ЗАСЕДАВАТ В ЧЕТВЪРТЪК 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СЕВЛИЕВО ЗАСЕДАВАТ В ЧЕТВЪРТЪК 

По 18 точки от дневния ред ще гласува местният парламент

На редовно заседание на Общински съвет – Севлиево, което ще се проведе на 27 февруари (четвъртък) от 14:00 часа, ще бъдат обсъдени 18 точки от дневния ред на заседанието.

В началото общинските съветници ще гласуват бюджетната прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2021-2023 г. и ще определят сумата, която да бъде поета за краткосрочен общински дълг. Няколко са точки от дневния ред, свързани с общинска собственост на територията на общината.

Общинският съвет ще приеме отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Севлиево за 2019 г. и програма за развитие на туризма в община Севлиево през 2020 г. 

Ще бъде гласувана дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на община Севлиево, както и поставянето на мемориална плоча върху фасадата на Народно читалище „Развитие – 1870“ във връзка със 150-годишния им юбилей. 

Ще бъде подложено на обсъждане и кандидатстването на община Севлиево за финансово подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.