ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СЕВЛИЕВО ПРИЕХА БЮДЖЕТ 2020 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СЕВЛИЕВО ПРИЕХА БЮДЖЕТ 2020 

Предложението бе прието с 25 за, 3 въздържали се и 1 негласувал 

Бюджет 2020 г. на община Севлиево е 35 900 000 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 18 931 595 лв. и местни дейности – 16 968 405 лв. По линия на държавния бюджет - 21 699 478 лв., а от собствени приходи - 9 982 803 лв. Постъпленията от такса битови отпадъци са планирани в размер на 3 088 550 лв. Завишението на собствените приходи е в размер на 563 581 лв. С най-голям дял са разходите, предвидени за образование - 37.70% или 13 533 074 лв. За здравеопазване - 814 034 лв., за социални грижи - 3 891 046 лв., за отбрана и сигрност - 390 154 лв., за олщи държавни служби - 3 510 364 лв., за БКС и околна среда - 8 534 922 лв., култура и спорт - 3 018 957 лв., икономимески дейности - 1 340 269 лв., други разходи - 67 180 лв. и резерв - 800 000 лв.

Субсидиите от държавния люджет тази година са 21 699 478 лв. В това число 17 698 878 лв. за финансиране на държавни дейности, 1 654 600 лв. обща изравнителна субсидия за местни дейности, 531 200 лв. - целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Субсидията за капиталови разходи е 1 814 800 лв.

Спрямо параметрите на бюджета за 2019 г. общото завишение на средствата, които се планират за 2020 г. като трансфери от централен бюджет ще бъдат с 2 292 хил. лв. повече. Най-голям е относителният дял на увеличението в субсидията за държавни дейности в размер над 2 046 хил. лв., като за образование са 1 505 100 лв., за отбрана и сигурност – 43 300 лв., за социални грижи – 415 800 лв., за култура – 65 500 лв., а за здравеопазване – 71 700 лв. Увеличението е в резултат на завишените единни разходни стандарти и измененията в натуралните показатели. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена спрямо 2019 г. със 170 100 лв. Резервът за неотложни разходи е 600 000 лв. 

Разчетените средства за трудови възнаграждения са планирани съобразно разпоредбите на Постановление на Министерски съвет № 350/19.12.2019 г. за увеличение на минималната работна заплата на 610 лв., считано от 1 януари 2020 г.

Капиталовите разходи през 2020 г. са планирани в размер на 11 593 640 лв. в т. ч. от целева субсидия от Централния бюджет – 1 214 800 лв., собствени бюджетни средства – 138 048 лв., преходни остатъци от 2019 г. – 23 938 лв., други целеви средства, вкл. преходни остатъци – 4 064 834 лв. и средства от Европейския съюз – 6 152 020 лв.

Индикативният годишен разчет на средствата от Европейския съюз са 6 152 020 лв. Предвидени са средства за предпроектна подготовка, във връзка с разработването и реализацията на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.