ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В СЕВЛИЕВО ПРИЕ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В СЕВЛИЕВО ПРИЕ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

По време на редовното заседание на Общинския съвет в Севлиево бяха представени и приети счетоводните отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие. Преди да се стигне до гласуване, сформираната балансова комисия е провела срещи с управителите и главните счетоводители на търговските дружества и е направила обстоен анализ на базовите финансови показатели.

Общинските съветници единодушно одобриха годишните финансови отчети за 2019 г. на „Общински пазари – Севлиево“ ЕООД, „Росица“ ЕООД, „Бяла“ ЕООД, „Медицински център 1 – Севлиево“ ЕООД и МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД. Подкрепено беше предложението на комисията реализираната печалба от дружествата след данъчно облагане за 2019 г. да остане във фонд резервен и да не се разпределя дивидент.

И още - съгласно Закона за счетоводството годишният финансов отчет на „Общински пазари - Севлиево“ и МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ подлежи на независим финансов одит от регистриран одитор. В тази връзка общинският съвет избра за 2020 г. одитор на „Общински пазари - Севлиево“ да бъде г-жа Светла Джиговска, а на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – г-н Георги Атанасов.