ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПОСТАВИ ПОД ЗАКРИЛА БЛИЗО 700 ДЕКАРА ВЕКОВНИ ГОРИ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПОСТАВИ ПОД ЗАКРИЛА БЛИЗО 700 ДЕКАРА ВЕКОВНИ ГОРИ

 

 

По време на редовното заседание на Общинския съвет бе взето решение за поставяне под закрила на вековни гори в района на водохващанията чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“.

Това стана факт след предложение на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов, породено от постъпило в общината писмо от Сдружение „WWF – Световен фонд за дивата природата, Дунавско - карпатска програма България“, според което в следствие на проведени проучвания и положително становище на Общинско предприятие „Гори и земи“ предлагат да бъдат поставени под закрила близо 700 декара вековни гори на територията на Държавно ловно стопанство – Росица.

„Тези гори са особено ценни за екосистемата, местообитание са на типични горски видове, осигуряват защита от ерозия и наводнения и са предпочитано място за отдих на околните населени места“, сподели д-р Иван Иванов в предложението си към общинските съветници.

С приемането на решение за защита на тези гори Община Севлиево отговаря на изискването на Изпълнителната агенция по горите в границите на всяко природно местообитание да се обособят 10% гори във фаза на старост, които да бъдат изключени изцяло от дърводобива. А защитата на вековните гори ще запази естествеността на тези дървесни видове.

Общинските съветници единодушно подкрепиха това предложение, а кметът на общината следва да предприеме действия за изпълнение на взетото решение.